Oldambtster begroting heeft ruimte voor nieuwe investeringen

04-10-2016 19:51

Bad Nieuweschans-Het is het college van Oldambt gelukt om een sluitende conceptbegroting 2017 voor te leggen aan de gemeenteraad. Daarnaast heeft het college ook ruimte gevonden voor investeringen in het sociaal domein en de openbare ruimte. Daarmee worden de ambities uit het coalitieakkoord verder verwezenlijkt. Bij de te maken keuzes heeft het coalitieakkoord steeds als basis gediend. Er ligt nu een sluitende begroting met een evenwichtig pakket van maatregelen. Daarnaast is een behoorlijk bedrag beschikbaar voor nieuwe initiatieven. Het college is er van overtuigd dat op deze manier de Oldambtster samenleving op het gebied van zorg en openbare ruimte zo maximaal mogelijk wordt bediend. Geen OZB verhoging in 2017 Het college heeft gemeend om, in lijn met de geringe inflatie van dit moment, de OZB niet met 2% te verhogen, zoals is afgesproken in het coalitieakkoord, maar voor 2017 de OZB te bevriezen op het niveau van 2016. De kostendekkende heffingen gaan minimaal omhoog. De afvalstoffenheffing stijgt met € 0,50 en het rioolrecht met € 1,20. Uit de begroting blijkt dat de extra lastendruk voor een gemiddeld huishouden in 2017 ongeveer € 1,70 hoger is dan in 2016. Toch investeren Het college vindt ook dat blijvend moet worden geïnvesteerd om de voorzieningen op niveau te houden en waar nodig te vernieuwen. Daarom is er geld beschikbaar gesteld voor onderhoud en nieuw beleid. Enkele voorbeelden: - een bedrag van € 650.000.- voor het op niveau houden van de huishoudelijke hulp. - in samenwerking met Menzis komt er een zorgpolis voor alle inwoners met een inkomen tot 115% van het bijstandsniveau; - voor het onderhoud en verbeteren van de openbare ruimte wordt een kleine 5 miljoen vrijgemaakt. Met dit bedrag wordt o.a. de verouderde openbare verlichting vervangen door energiezuinige exemplaren, worden riolen vervangen om mogelijke wateroverlast te voorkomen of te beperken en wordt een aantal bruggen vervangen en onderhouden; - er is meer geld beschikbaar voor groenonderhoud in de gemeente. - het aantal BOA’s (Buitengewoon Opsporingsambtenaar) voor veiligheid en toezicht wordt uitgebreid. - budget voor het herinvoeren van het “veilig” leren zwemmen voor jeugdigen; - voor evenementen, recreatie en klimaatbeleid €100.000.- extra. Financieel perspectief Het financiële perspectief voor de komende jaren is licht positief maar blijft precair. Dat maakt dat het nodig is om goed afgewogen en voorzichtig financieel beleid te voeren met oog voor het welzijn van de inwoners van Oldambt. Het college is van mening dat met het aanbieden van deze begroting ruimschoots aan deze criteria wordt voldaan. "Alle maatregelen zorgen ervoor dat Oldambt de komende jaren op een financieel en maatschappelijk verantwoorde manier verder kan. Tevens is vanuit de tussentijdse financiële rapportage over 2016 de Algemene reserve al aangevuld. Daarmee ontstaat extra ruimte voor nieuwe investeringen" Aldus wethouder financiën Kees Swagerman.


Contact

Belangrijke adressen

112 Als elke seconde telt
Gemeente Oldambt: 0597-482000
info@gemeente-oldambt.nl
Politie Winschoten: 0900-8844
Dependance Arts en Zorg: 0597-799000
Praktijk dr. Polinder Voorstraat 2, 0597 464 440
www.dorpsbelangen
badnieuweschans.nl

0597-795278 / 06 46618030