Gemeente Oldambt vraagt innovatieve ideeën

06-09-2018 08:33

GEMEENTE OLDAMBT VRAAGT INNOVATIEVE IDEEËN...
Op zoek naar oplossingen vraagt de gemeente haar inwoners, haar ondernemers, haar verenigingen
en haar stichtingen om hulp.
De gemeente zoekt ideeën voor verschillende thema’s:
 Het begeleiden van mensen die dagbesteding volgen en graag een baan willen.
 Het op weg helpen van jongvolwassenen met psychosociale problemen naar zelfstandig wonen.
 Het helpen en ondersteunen van ouderen om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te kunnen wonen.
De thema’s
Van begeleiding naar re-integratie
We willen dat onze inwoners zoveel mogelijk, naar vermogen, meedoen in de samenleving. Vanuit dit
oogpunt zien we soms mensen die gebruikmaken van dagbesteding, maar die met enige begeleiding
prima naar een betaalde baan toe kunnen werken. Dit is natuurlijk wel heel spannend voor de cliënt.
Daarnaast is het voor aanbieders lastig om de cliënt ‘los te laten’. Ook intern werken we nog te weinig
integraal op dit gebied en hebben we nog onvoldoende methodes om deze ‘doorgaande
ontwikkelingslijn’ op te pakken. We willen dit probleem graag integraal oppakken, waarbij de
gemeentelijke organisatie ook betrokken wordt.
Van jongvolwassen naar zelfstandigheid
We hebben relatief veel jongeren in het Oldambt met psychosociale problemen, die vanwege deze
problemen niet langer thuis kunnen blijven wonen. Deze jongeren komen niet in aanmerking voor
beschermd wonen. Ook zelfstandig wonen is nog niet mogelijk. Dit komt deels door een gebrek aan
passende woonruimte. We zijn op zoek naar ideeën waarmee we deze jongeren kunnen helpen op
weg naar hun zelfstandigheid.
Langer zelfstandig (thuis) blijven wonen
We merken dat het voor oudere inwoners steeds lastiger wordt om een passende woonruimte te
vinden. We willen dat onze ouderen zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen, in hun
eigen vertrouwde omgeving.
Stuur uw idee in!
Uw idee moet aan een aantal voorwaarden voldoen, deze vindt u terug op www.gemeenteoldambt.nl/innovatieveideeen.
Alle voorstellen worden door een jury getoetst op haalbaarheid. De
indieners van de beste ideeën worden uitgenodigd om een 10 minuten durende presentatie te geven
over het ingezonden idee op 5 oktober. De presentaties worden beoordeeld door een jury die bestaat
uit twee beleidsmedewerkers, de teamleider Wmo, een Wmo-consulent en portefeuillehouder Laura
Broekhuizen. Deze jury bepaalt welke ideeën in aanmerking komen voor een bijdrage van de
gemeente en omgezet worden in een pilot. U kunt uw uitgewerkt idee (inclusief begroting) tot en met
21 september sturen naar info@gemeente-oldambt.nl.


Contact

Belangrijke adressen

112 Als elke seconde telt
Gemeente Oldambt: 0597-482000
info@gemeente-oldambt.nl
Politie Winschoten: 0900-8844
Dependance Arts en Zorg: 0597-799000
Praktijk dr. Polinder Voorstraat 2, 0597 464 440
www.dorpsbelangen
badnieuweschans.nl

0597-795278 / 06 46618030