Gemeente Oldambt presenteert voorlopige versie Omgevingsvisie

02-06-2017 06:29
 
Bad Nieuweschans- De gemeente Oldambt heeft een nieuwe conceptversie van de Omgevingsvisie voor de gehele gemeente opgesteld. Voor het opstellen van deze visie is veel informatie uit onze samenleving gehaald via drie goed bezochte bijeenkomsten, gastlessen op het basisonderwijs en een online vragenlijst. De gemeente wil nu de vertaling hiervan in de concept-Omgevingsvisie presenteren aan alle betrokkenen en andere belangstellenden. “Wij kunnen dit maar een keer goed doen,” vertelt wethouder Laura Broekhuizen (Ruimtelijk Beleid). “Daarom nemen wij de tijd om mensen die zich betrokken voelen bij onze gemeente te vragen wat zij belangrijk vinden. En laten we ze vervolgens zien hoe hun bijdrage terugkomt in het eerste concept. Zij kijken en denken dan nog een keer goed met ons mee voordat het college in oktober een voorstel aan de raad doet.”  
 
Drie nieuwe avonden De gemeente organiseert de komende maanden drie avonden om de conceptvisie te presenteren en om de gelegenheid te geven om een reactie te geven. Twee van deze avonden zijn voor de betrokken (dorps- en wijk)organisaties. De derde avond vindt plaats op 5 juli 2017 en is voor iedereen die geïnteresseerd is. Deze avond begint om 19.30 uur en is in de Harbour Jazz Club aan de HavenkadeOost 3 in Winschoten. 
 
Breedband, gezondheid en energie Wat vooral terug te lezen is in de concept-Omgevingsvisie en ook herhaaldelijk aan bod kwam tijdens de bijeenkomsten, is de roep om snel internet in de gemeente. Snel internet kan een positieve bijdrage leveren aan levensloopbestendig wonen, toepassingen in wonen en zorg en toekomstgericht ondernemen (ook op agrarisch gebied). Ook gezondheid is een aspect waar betrokkenen veel aandacht voor vragen. Zij hechten waarde aan het bewaken en bevorderen hiervan. In het kader van de fysieke leefomgeving wordt onder andere gedacht aan een uitgebreider routenetwerk voor wandelen en fietsen. Tot slot beschrijft de conceptvisie ruimte voor initiatieven op het gebied van zonneparken en kleine windmolens. 
 
Kunt u er niet bij zijn? Van 9 juni tot en met 19 juli 2017 kan iedereen ook een schriftelijke reactie geven op de conceptvisie. De gemeenteraad behandelt vervolgens in oktober de Omgevingsvisie. De concept-Omgevingsvisie is vanaf 9 juni 2017 te raadplegen via www.gemeente-oldambt.nl/omgevingsvisie. 
 
Omgevingsvisie in het kort: Oldambt heeft een prachtig en waardevol gebied met weidse polders, een rijke cultuurhistorie en karakteristieke kernen. Nieuwe ontwikkelingen passen bij de identiteit en ambities van het gebied en versterken zo mogelijk de kernwaarden. De Omgevingsvisie is onderdeel van de nieuwe Omgevingswet die op 1 juli 2019 in werking treedt. Deze nieuwe wet gaat uit van het principe ‘Ja, mits’. Dit principe past bij de rol die gemeente gaat pakken als ondersteuner en verbinder.   
 
ZONNEPARKEN EN KLEINE WINDMOLENS
 
In de concept-Omgevingsvisie van de gemeente Oldambt is aandacht voor de energietransitie van fossiele brandstoffen naar duurzaam opgewekte energie. Om deze transitie te bevorderen wil het college initiatieven voor bijvoorbeeld zonneparken en kleine windmolens stimuleren, zolang die de landschappelijke waarden van dit gebied niet aantasten. “Wij hopen hiermee zowel onze wens als die van onze inwoners een impuls te geven”, vertelt wethouder Laura Broekhuizen (Ruimtelijke Beleid). “Er is draagvlak voor duurzame energie in de vorm van zonneparken en kleine windmolens. Dat bleek tijdens onze  bijeenkomsten over de Omgevingsvisie voor inwoners en stakeholders, maar ook uit een online vragenlijst. Ruim 90 procent is positief over zonneparken. Als dit programma straks definitief is, hebben wij een instrument om initiatieven te toetsen en zijn we een stap dichterbij om een duurzame gemeente te worden.”    Inpassing Initiatieven uit onze samenleving wil de gemeente dus toetsen aan het programma ‘Inpassing zonneparken en kleine windmolens’. Hierin staat de uitwerking van hoe en waar zonneparken en kleine windmolens kunnen worden gerealiseerd. In de voorlopige versie van dit programma zijn gebieden bij het Emergobos en het Hondshalstermeer geschikt bevonden voor een eventueel zonnepark.   Samenspraak Voor kleinere initiatieven bij bijvoorbeeld lintbebouwing en dorpen is ook ruimte. De eventuele invulling hiervan moet alleen in nauwe samenspraak met bijvoorbeeld belangenverenigingen gebeuren. In de visueel waardevolle open Dollardpolders en de cultuurhistorische polders ziet de gemeente geen ruimte voor zonneparken en kleine windmolens.    Reageren De voorlopige versie van het programma (het ontwerp) deelt de gemeente nog met dorps- en wijkorganisaties. Het ontwerp ligt samen met de concept-Omgevingsvisie van 9 juni tot en met 19 juli 2017 ter inzage. Daarop kan iedereen reageren


Contact

Belangrijke adressen

112 Als elke seconde telt
Gemeente Oldambt: 0597-482000
info@gemeente-oldambt.nl
Politie Winschoten: 0900-8844
Dependance Arts en Zorg: 0597-799000
Praktijk dr. Polinder Voorstraat 2, 0597 464 440
www.dorpsbelangen
badnieuweschans.nl

0597-795278 / 06 46618030