Gemeente Oldambt boekt een positief resultaat van 5 miljoen Euro

19-05-2017 10:15

Oldambt- Oldambt boekt positief resultaat van 5 miljoen De jaarrekening en het jaarverslag 2016 van de gemeente Oldambt laten een positief resultaat zien van 5 miljoen euro. Wethouder Kees Swagerman (Financiën) is trots: “2016 was een dynamisch jaar voor ons. De begroting van vorig jaar was op verschillende onderdelen krap en we hadden te maken met bezuinigingen. Daarbij werden wij geconfronteerd met onvoorziene ontwikkelingen. Dat wij uiteindelijk enkele miljoenen overhouden, stemt mij daarom erg tevreden.” Positieve balans Het positieve resultaat over 2016 wordt veroorzaakt doordat ontvangen gelden op een aantal grote posten positiever zijn uitgevallen dan begroot. Het gaat dan om de door het Rijk gedecentraliseerde taken voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet en de Participatiewet. Daarbij is 1,5 miljoen euro bestemd voor de regionale krimpaanpak in 2016 nog niet uitgeven. Van dat bedrag is 3 ton bestemd voor de gemeente Oldambt. Deze gelden besteedt de gemeente in 2017. Ook is de uitkering uit het Gemeentefonds voor 2016 en eerdere jaren positiever geweest dan het begrote bedrag van 0,6 miljoen euro. Van de 5 miljoen euro die de gemeente nu overhoudt, hevelt zij 2,8 miljoen euro over naar 2017. De gemeente voegt 2 miljoen euro toe aan de Algemene Reserve. Coalitieakkoord Uit het jaarverslag 2016 concludeert de gemeente verder dat veel beleidsvoornemens uit het coalitieakkoord 2014-2018 al zijn gerealiseerd of in uitvoering zijn. Bovendien blijkt dat de gemeente veel extra werkzaamheden verrichtte voor ontwikkelingen die niet in dit akkoord waren voorzien, zoals de bouw van een noodopvang en de dringende vraag van het Rijk om bij te dragen aan de permanente huisvesting van asielzoekers. Daarnaast gingen de reguliere kerntaken van de gemeente ook gewoon door zoals de dienstverlening aan burgers. Maar ook uitvoerende zaken zoals bijvoorbeeld belastinginning, het onderhoud aan ons groen, wegen en riolering, maar ook het helpen van inwoners aan werk of een passende uitkering. Jaarverslag 2016 In het jaarverslag beschrijft de gemeente enkele belangrijke gebeurtenissen uit 2016. Zo legde de transformatie in het sociaal domein forse druk op onze medewerkers. Daar waar in 2015 alles nog nieuw was, is het in 2016 gelukt om hier meer de gewenste vernieuwingsstructuur en regelmaat in de uitvoering te krijgen. Rondom de aanbesteding van de huishoudelijke hulp ontstond vorig jaar veel onrust en discussie waardoor deze tot tweemaal toe moest worden stopgezet. De huidige aanbesteding leverde een mooi resultaat op qua aanbieders. Ook in een ander belangrijk dossier, het Akkoord van Westerlee, is de gemeente met minder partijen doorgegaan dan oorspronkelijk de bedoeling was. Er is een nieuwe projectorganisatie opgezet, die nu actief is. Op maandag 26 juni 2017 neemt de gemeenteraad een besluit over het jaarverslag en de jaarrekening over 2016.  


Contact

Belangrijke adressen

112 Als elke seconde telt
Gemeente Oldambt: 0597-482000
info@gemeente-oldambt.nl
Politie Winschoten: 0900-8844
Dependance Arts en Zorg: 0597-799000
Praktijk dr. Polinder Voorstraat 2, 0597 464 440
www.dorpsbelangen
badnieuweschans.nl

0597-795278 / 06 46618030