Bestemmingsplan Bad Nieuweschans

10-02-2020

ONTWERP Chw- BESTEMMINGSPLAN BAD NIEUWESCHANS....

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldambt maken, ingevolge artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening bekend dat vanaf donderdag 23 januari 2020 het ontwerp Crisis- en herstelwet (Chw) bestemmingsplan Bad Nieuweschans gedurende zes weken ter inzage ligt.
* Wat houdt het plan in?
Het Chw-bestemmingsplan is een nieuwe planfiguur die krachtens de Crisis- en herstelwet opgesteld kan worden en vooruitloopt op de nieuwe Omgevingswet (die naar verwachting in 2021 van kracht wordt). Het Chw- bestemmingplan is als gebied opgenomen in de 16e tranche van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet, welke op 20 november 2018 in werking is getreden).
Het Chw-bestemmingsplan Bad Nieuweschans is een bestemmingsplan op grond van de Wet ruimtelijke ordening, maar maakt ook gebruik van extra mogelijkheden uit de Crisis- en herstelwet. Vandaar de naam Chw- bestemmingsplan. Dit wordt ook wel een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte genoemd. Het verschil tussen een regulier bestemmingsplan en een Chw-bestemmingsplan is dat een Chw- bestemmingsplan mogelijkheden biedt om meer te regelen dan uitsluitend zaken die betrekking hebben op een goede ruimtelijke ordening.
Ten opzichte van het voorontwerp Chw-bestemmingsplan is de grootste aanpassing het mogelijk maken van een uitbreiding van het kuurcentrum.
* Plangebied:
Het plangebied van dit Chw-bestemmingsplan betreft het hele dorp Bad Nieuweschans, van Oudezijl tot aan de A7. Het Chw-bestemmingsplan is een actualisatie van de huidige geldende bestemmingsplan in Bad Nieuweschans.
* Procedure:
Iedereen kan het Chw-bestemmingsplan vanaf donderdag 23 januari 2020 gedurende zes weken via www.ruimtelijkeplannen. nl (onder ID-nummer NL.IMRO.1895.11BP0006-0301) inzien.
Ook via onze website kunt u het plan inzien.
Dit kan via www.gemeente-oldambt.nl/omgevingsplan
* Hoe kunt u reageren?
Een ieder kan gedurende de termijn van ter inzage ligging een zienswijze indienen tegen het ontwerp Chw- bestemmingsplan bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldambt, Postbus 175, 9670 AD Winschoten. Ook het indienen van een mondelinge zienswijze is mogelijk. Hiervoor kunt u opnemen met het cluster Ruimtelijke Ontwikkeling via het telefoonnummer (0597) 48 24 00