Interessante dorpsvergadering

28-11-2019

Interessante Dorpsvergadering...

Dinsdagavond vond weer een dorpsvergadering in De Akkerschans plaats. Dit keer was het thema 'Dementie'. Ruim 50 aanwezigen luisterden naar de informatie over het signaleren ervan. De heren Muller (Samen Dementievriendelijk) en De Wit (Zorg van de Gemeente Oldambt) gaven uitleg hoe om te gaan met dementie. Begin 2020 wordt een avond georganiseerd om meer uitleg te geven. Hiervoor melden zich onmiddellijk ruim 20 personen voor deelname aan.
Zoals gebruikelijk werden de notulen van de vorige vergadering behandeld.
Actuele agendapunten waren o.a. de geluidsoverlast van de A7. Initiatiefnemers hebben een handtekeningenactie gehouden. Ca. 570 inwoners hebben getekend. Ze hebben samen met Dorpsbelangen de eerste gesprekken gevoerd met de gemeente om een procedure in gang te zetten hoe het geluidsoverlast teruggebracht kan worden.
De Boonechanskerbrug blijft een heet hangijzer. De gemeente is nog steeds niet zover dat de brug vervangen kan worden. Een bewoner van de Hamdijk gaf zijn visie hoe de brug eigenlijk in het wegtracé zou moeten komen. Dit kwam naar zijn menig het meest overeen met de historische situatie en is veiliger zonder slingerbochten.
Dit jaar heeft Dorpsbelangen de beschikking over een matrixbord om snelheden te meten binnen de bebouwde kom. De eerste resultaten werden gepresenteerd. Elke situatie is anders, zo ook de snelheden. Aan de Achterweg rijdt ca. 75% onder 30 km/h. Op de Oudezijl is dat slechts ca. 35%.
Hier zijn ook nog steeds snelheden van boven de 50 km/h (ca. 4%). Dorpsbelangen houdt het samen met de gemeente en politie nauwlettend in de gaten. Snelheidsmetingen zullen zichtbaar en onzichtbaar doorgaan.
Het schilderwerk en het aanbrengen van verlichting aan het viaduct op de Hamdijk zijn bijna afgerond.
Het onderwerp over vandalisme en overlast werd nadrukkelijk toegelicht door jongerenwerker Mandy Wijbenga. Samen met 2 jongeren ontstond er een aantrekkelijke discussie. Mandy zal in de toekomst de jongeren verder begeleiden.
Samenwerking tussen diverse (sport)verenigingen komt op gang. Hierbij spelen Huis voor de Sport en Groninger Dorpen een rol voor de toekomst.
De uitbreiding van de camping met camperplekken en de upgrading van de sportaccommodatie werd toegelicht. Momenteel wordt gezocht naar financiering van het project.
Het leefbaarheidfonds heeft in 2019 ca. € 2800,00 ter beschikking. Dit is in het begin van het jaar verdeeld, maar helaas hebben een aantal aanvragers nog niet hun toegezegde bedrag 'opgehaald'. Gelet op de aangekondige bezuinigingen bij de gemeente Oldambt ziet Dorpsbelangen het voor de toekomst somber in. Er is sprake van een vermindering van 50% in 2020 en in 2021 zal het helemaal vervallen.
Het was een interessante bijeenkomst. (foto: jongerenwerker Mandy Wijnbenga)