Leveringszekerheid gaat boven veiligheid Groningers

 

Gasberaad roept Eerste Kamer op: stem tegen de wet Minimalisering Gaswinning

Leveringszekerheid gaat boven veiligheid Groningers Gasberaad roept Eerste Kamer op: stem tegen de wet Minimalisering Gaswinning Dinsdag 9 oktober is er in de Eerste Kamer een plenair debat over de wijziging op de Gas- en Mijnbouwwet Minimalisering Gaswinning Groningen. Met een uitgebreid schrijven waarin de verschillende haken en ogen aan deze wet worden blootgelegd probeert het Groninger Gasberaad de Eerste Kamerleden ervan te overtuigen dat deze wet niet rijp is voor besluitvorming. Dit wordt ondersteund met de zienswijze op het ontwerp-instemmingsbesluit Minimalisering Gaswinning Groningen 2018. In aansluiting op de provincie heeft het Groninger Gasberaad nog verder uitgediept op welke punten dit ontwerpinstemmingsbesluit rammelt. De brief aan de Eerste Kamer en de volledige Zienswijze zijn te vinden op de website van het Gasberaad. De brief aan de Eerste Kamer gaat vooral in op de toegevoegde waarde van deze wet voor Groningen. De wet is namelijk volstrekt onduidelijk omdat de wet de afbouw gasproductie niet vastlegt en het belang van leveringszekerheid gelijkstelt of zelfs boven gesteld wordt aan het belang van veiligheid voor inwoners van Groningen. NAM is niet langer (strafrechtelijk) aansprakelijk voor schade of verantwoordelijk voor versterking maar het is niet duidelijk hoe de overheid die rol gaat invullen. De wet moet in snel tempo worden bekrachtigd, maar de minister heeft deze wet niet nodig om de gaswinning te minimaliseren. Dat kan hij nu ook al doen. Voor ons is de relatie met het Akkoord op Hoofdlijnen onduidelijk. Eerste Kamerleden hebben de brief afgelopen week ontvangen en hebben aangegeven onder andere onze aandachtspunten nader te onderzoeken. Dinsdag 9 oktober volgt het plenair debat in de Eerste Kamer. Leveringszekerheid gaat boven veiligheid Groningers In de zienswijze op het ontwerp-instemmingsbesluit gaat het Gasberaad uitgebreid in op de juridische haken en ogen. De minister legt een duidelijke verbinding tussen de wetswijziging en het instemmingsbesluit dat daarop gebaseerd wordt. Een van de opvallende, zorgelijke items is dat het begrip veiligheid voor leveringszekerheid wordt geïntroduceerd en dat hiermee leveringszekerheid boven de veiligheid van de Groningers gaat.  

Profielschets burgemeester 2018.pdf (9422439)

Profielschets nieuwe burgemeester Oldambt vastgesteld 

Op dinsdagavond 17 juli stelde de gemeenteraad van Oldambt de profielschets voor de nieuwe burgemeester vast. Dit gebeurde in het bijzijn van commissaris van de Koning René Paas. De procedure voor het werven van een nieuwe burgemeester is hiermee officieel gestart. Wat vinden inwoners belangrijk? In de profielschets is een apart hoofdstuk opgenomen over wat de inwoners van Oldambt belangrijk vinden aan de nieuwe burgemeester. Zij gaven in een enquête van de gemeente aan dat openheid en eerlijkheid de belangrijkste eigenschappen zijn. Daarnaast moet de nieuwe burgemeester tussen de mensen staan, betrokken zijn en naar de inwoners luisteren. De inwoners van Oldambt zien graag een sociale, toegankelijke en benaderbare burgemeester. De procedure Belangstellenden kunnen solliciteren tot begin september. De commissaris van de Koning selecteert de kandidaten en voert de eerste gesprekken. Vervolgens worden er gesprekken gevoerd met een door de raad benoemde vertrouwenscommissie. De verwachting is dat de gemeenteraad op basis van deze gesprekken in november een kandidaat kan aanbevelen. Deze aanbeveling gaat via de commissaris van de Koning naar de Koning, die vervolgens een besluit neemt om de nieuwe burgemeester te benoemen. De nieuwe burgemeester start in januari 2019. Tot die tijd neemt waarnemend burgemeester Rika Pot de honneurs waar.

Oldambt presenteert sluitende begroting 2018 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldambt heeft vandaag een sluitende conceptbegroting voorgelegd aan de gemeenteraad. Dit jaar heeft de gemeenteraad voor het eerst haar speerpunten voor de begroting meegegeven aan het college in plaats van te reageren op voorstellen vanuit het college. Beperkte financiële middelen “Het was lastig om alle speerpunten van de raad te verwezenlijken in deze begroting, want we hebben nu eenmaal te maken met beperkte financiële middelen. Toch hebben we als college kans gezien om een aantal wensen op het terrein van wegen, onderhoud en groen in de begroting op te nemen. Ook voor de door de raad gewenste matrixborden is financiering gevonden”, zegt Kees Swagerman, wethouder financiën van de gemeente Oldambt. Speerpunten Naast de speerpunten op het gebied van wegen, onderhoud en groen krijgt het gebiedsgericht werken opnieuw aandacht in de begroting van 2018. De raad heeft unaniem gekozen om het gebiedsgericht werken in te voeren en de realisatie is inmiddels in volle gang. Veel dorpen zijn aan de slag gegaan met hun gebiedsvisie en inmiddels zijn er meer dan vijftig aanvragen voor subsidie gehonoreerd. Daarnaast is er in de begroting budget beschikbaar gemaakt voor het uitvoeren van burgerinitiatieven, de ontwikkeling van de brede school in Scheemda, de uitvoering van het Akkoord van Westerlee en meer aandacht voor preventie in de Jeugdzorg, onder andere door de inzet van een ondersteuner jeugd en gezin. Beperkte lastenstijging Om de stijgende structurele uitgaven te kunnen financieren en om aan de wensen uit de raad te kunnen voldoen, stelt het college voor om de OZB conform het coalitieakkoord te verhogen met twee procent. Daarnaast stelt het college voor om vanaf 2019 een eigen bijdrage voor de huishoudelijke hulp in rekening te brengen. Wethouder Kees Swagerman zegt hierover: “Voor de minima in onze gemeente bieden wij een zorgverzekering aan bij Menzis. In deze polis zijn de eigen bijdragen voor huishoudelijke hulp meeverzekerd. Dit betekent dat inwoners met een Menzis-polis via de gemeente deze eigen bijdrage niet zelf hoeven te betalen, maar dat de zorgverzekeraar deze kosten dekt. Op deze manier beperken we de lasten voor de minima in onze gemeente.”

Wonen, werken en leven in Oldambt vastgelegd in omgevingsvisie 

Het college van B&W van de gemeente Oldambt heeft het definitieve ontwerp van de omgevingsvisie vastgesteld. Hierin zijn de belangrijkste ambities opgenomen voor de ruimtelijke, economische en sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen van de gemeente Oldambt. De omgevingsvisie is in nauwe samenspraak met inwoners en organisaties uit de gemeente tot stand gekomen. Wethouder Laura Broekhuizen: “Onze insteek was om zo veel mogelijk inwoners en organisaties mee te laten denken over de toekomst van hun woon-, leef en werkomgeving. Dat is gelukt. Ik ben blij met de bijdragen van betrokken inwoners, ondernemers en andere organisaties, want hiermee bepalen zij zelf hoe hun leefomgeving er uit moet komen te zien.” In de omgevingsvisie staan drie uitgangspunten centraal: • Eigentijdse graanrepubliek: de gemeente Oldambt heeft een rijke historie. Dit Oldambtster erfgoed moet behouden blijven en zichtbaar worden gemaakt. • Ruimte voor pionieren: Economische activiteiten worden bevorderd met een aantrekkelijk vestigingsklimaat. Er is voldoende ruimte voor ondernemerschap in bestaande panden. Snel internet is ook een belangrijke voorwaarde en werd vaak genoemd door inwoners en ondernemers. • Water- en natuurgemeente: de woonkwaliteit en toeristische sector neemt in de gemeente een vlucht. Ook de beleving van natuur krijgt meer aandacht. De gemeente Oldambt kent een groot aantal natuurgebieden die bewaard moeten blijven. De beleving van natuur moet ook versterkt worden. Daarnaast is sport en gezondheid is een aspect waar inwoners van de gemeente Oldambt veel aandacht voor vragen en daarom terug te vinden is in de omgevingsvisie. In het kader van de fysieke leefomgeving wordt onder andere gedacht aan een uitgebreider routenetwerk voor wandelen en fietsen. In de Omgevingsvisie is ook ruimte opgenomen voor initiatieven op het gebied van zonneparken en kleine windmolens. De Omgevingsvisie is te raadplegen op de website van de gemeente Oldambt. Uitgebreid proces De gemeente Oldambt heeft voor het opstellen van de Omgevingsvisie voor een uitgebreid proces gekozen en veel informatie uit de samenleving gehaald. Onder via drie goed bezochte bijeenkomsten, gastlessen op het basisonderwijs, social media en een online vragenlijst. De ervaringen van jongeren over de toekomst van het Oldambt zijn bovendien vastgelegd in een film. Op de conceptversie van de Omgevingsvisie kon vervolgens nog gereageerd worden. Omgevingswet In oktober wordt de omgevingsvisie ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad. De Omgevingsvisie is onderdeel van de nieuwe Omgevingswet die naar verwachting in 2020 in werking treedt.  

Rol ouders belangrijk bij financiële opvoeding 

Gemeente Oldambt vraagt jongeren tips voor invulling schuldhulpverlening Onderzoeksbureau KWIZ heeft voor de gemeente Oldambt onderzocht hoe jongeren tussen 18 en 27 jaar in Oldambt omgaan met geld. Aan hen is ook gevraagd hoe zij hun eigen financiële situatie ervaren en aan welke ondersteuning zij eventueel behoefte hebben. Jongeren in Oldambt gaan bewust met geld om Over het grote geheel kan geconstateerd worden dat jongeren in Oldambt goed met geld omgaan. Ze sparen vaak met een doel en weten wat ze maandelijks kunnen uitgeven. Bijna de helft van de respondenten komt gemakkelijk rond met hun geld. 19% komt moeilijk rond. Het aantal jongeren dat rood staat komt redelijk overeen met het landelijke beeld. In Oldambt hebben wel meer jongeren een lening. De meeste betalingsachterstanden zijn terug te zien bij de zorgverzekering (53%), belastingdienst (28%), boetes (14%) en vaste lasten (11%). Slechts een klein deel meldt zich bij de professionele schuldhulpverlening (7%). Jongeren vinden de rol van hun ouders het belangrijkst wanneer zij spreken over financiële opvoeding. Samenwerking met ketenpartners De meeste jongeren die deelnamen aan het onderzoek gaven aan geen grote geldproblemen te hebben. Ketenpartners geven aan dat er wel veel jongeren in de gemeente wonen met schulden. De jongeren zien dit zelf niet altijd zo. Het is daarom essentieel om aan te sluiten bij de belevingswereld van de jongeren. Zij vragen een andere vorm van ondersteuning dan volwassenen. Ondersteuning Om jongeren goed te ondersteunen en daarmee de preventietaak goed uit te voeren is het advies om financiële begeleiding voor en door jongeren in te richten. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld een budgetcoach/budgetmaatje. Ook wordt het advies gegeven voorlichting te bieden aan jongeren over onder andere het afsluiten van een lening of de financiële gevolgen wanneer een jongere de leeftijd van 18 jaar bereikt. Een andere oproep vanuit het onderzoek is aan de banken; banken moeten ingrijpen wanneer jongeren rood staan en strengere eisen stellen voor het aangaan van leningen onder deze doelgroep. 

Oldambt richt zich op gezondheid inwoners. 

“Tijd om het roer om te gooien.” Oldambt gaat een tijd tegemoet waarin de gemeente zich met positieve aandacht richt op een langdurige gezonde leefstijl van haar inwoners. Al in 2015 riep het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gemeenten op om nieuwe voornemens rondom de lokale gezondheid vast te stellen. Naar aanleiding van deze oproep is een positieve gezondheidsnota 2017-2020 opgesteld. Deze gezondheidsnota wordt op 29 mei in de raad behandeld. Nieuw beleid met positieve insteek. Gezondheid is een thema van alle tijden. In het nieuwe beleid is positieve gezondheid de insteek. Huidige en nieuwe initiatieven worden verder ontwikkeld door samenwerkingsrelaties te versterken met ketenpartners, inwoners en buurtgemeenten. Daarin bundelt de gemeente kennis, kunde en de eigen regie van inwoners. Wethouder Bard Boon is voorstander van duurzaam beleid. Op dit moment heeft hij zorgen of de inzet op goede voeding en beweging voldoende vruchten afwerpt. Binnen de zeven jaar dat hij wethouder is, ziet hij een geringe vooruitgang: “De inzet van ons allemaal is groot, maar laten we de opbrengsten zichtbaar maken en monitoren. Het is dus tijd om het roer om te gooien. Met deze nota gaan gemeente en instanties gezamenlijk werken aan een gezonde levensstijl voor de inwoners in het Oldambt”. Gezamenlijke doelen De Oldambster samenleving kenmerkt zich steeds meer door een sterke wil van mensen om initiatieven samen te brengen. Natuurbeleving, historie, kalmte, glooiende velden en aandacht voor de mentaliteit van mensen zijn kernwaarden om gezondheid in Oldambt een plek te geven. De gemeente Oldambt ziet dat oog voor de omgeving van mensen als voedingsbodem dient om een gezonde leefstijl aan te nemen. Het stimuleren van goede voeding en voldoende beweging brengt mensen samen en biedt toekomstperspectief.  

STUDENTEN WAGENINGEN KOMEN NAAR OLDAMBT

In het kader van studie landschapsarchitectuur Studenten Wageningen Universiteit op bezoek in Bellingwedde en Oldambt Vanaf eind maart tot begin mei van dit jaar gaan ongeveer vijftig studenten van de universiteit van Wageningen op bezoek in de gemeenten Bellingwedde en Oldambt. Het gaat om studenten landschapsarchitectuur. In opdracht van de provincie Groningen en de gemeenten Bellingwedde en Oldambt bedenken zij, in het kader van hun studie, plannen voor de toekomst van het landschap in Oost-Groningen. Tijdens hun studieopdracht ervaren en ontdekken de studenten waarom het landschap eruitziet zoals het eruitziet en wat de geschiedenis van dat landschap is. Daarnaast maken zij kennis met de verschillende landschapstypen in Bellingwedde en Oldambt en voor welke opgaven en uitdagingen de regio nu staat. Vervolgens bedenken zij plannen voor de toekomstige (her)inrichting van het landschap in de regio. De plannen hoeven niet daadwerkelijk uitvoerbaar te zijn. Het gaat erom dat studenten leren om hun eigen aanpak, visie en plan te ontwikkelen. Natuurgetrouw De opdracht voor het regionaal landschapsontwerp is in eerste instantie bedoeld om het vak van landschapsarchitect te leren. Om de werkelijkheid zo natuurgetrouw mogelijk na te bootsen, nemen de provincie Groningen en de gemeenten Bellingwedde en Oldambt de rol van opdrachtgever op zich. Als er bruikbare plannen uit de opdracht komen, worden deze mogelijk gepresenteerd aan de inwoners van Bellingwedde, Oldambt en overige belangstellenden. Alle studenten en docenten zijn in de week van 20 maart en de week van 10 april in Groningen. Mocht u een groep studenten tegenkomen, dan is de kans groot dat zij enkele vragen voor u zullen hebben. De lokale kennis wordt door hen enorm gewaardeerd. 

Oldambt wil samen werken aan een visie op de leefomgeving 

 
Vanaf februari 2017 gaat de gemeente aan de slag om de Omgevingsvisie verder uit te werken. Dit wil zij doen met inwoners en andere geïnteresseerden. De uiteindelijke visie vormt een kader voor de gemeente waarin zij verschillende belangen kan afwegen. In deze visie staan op hoofdlijnen keuzes voor alles wat iemand kan zien, horen en ruiken: de leefomgeving. Het gaat dan om de fysieke leefomgeving  met een sterke relatie met sociale aspecten zoals veiligheid of gezondheid. 
 
In gesprek  In twee eerdere startbijeenkomsten met dorps- en wijkbelangenorganisaties en andere belanghebbenden ging de gemeente in gesprek over hoe deze visie verder vorm moet krijgen. Op basis van deze (gebieds)kennis heeft de gemeente  een basisdocument Omgevingsvisie gemaakt. Met dit document onder de arm wil de gemeente vanaf februari met een breed publiek in gesprek over keuzes voor de toekomst. 
 
Omgevingswet  Oldambt heeft een prachtig en waardevol gebied met weidse polders, een rijke cultuurhistorie en karakteristieke kernen. De gemeente vindt het belangrijk dat nieuwe ontwikkelingen bij de identiteit en ambities van het gebied passen en zo mogelijk de kernwaarden versterken. Dit wil de gemeente samen met inwoners vastleggen in de Omgevingsvisie. De visie is onderdeel van de nieuwe Omgevingswet die op 1 juli 2019 in werking treedt. Deze nieuwe wet gaat uit van het principe ‘Ja, mits’. Dit past bij de rol die gemeente gaat pakken als ondersteuner en verbinder.  
 
Dorps- en wijkvisies De gemeente heeft de ambitie om dat wat inwoners belangrijk vinden, te gebruiken als basis voor nieuw beleid. De dorps- en wijkbelangenorganisaties zijn daarom ook gevraagd om te werken aan een visie voor hun eigen dorp of wijk. De Omgevingsvisie biedt vervolgens ruimte om aan de hand van deze dorp- of wijkvisies de koers voor dorpen en wijken verder uit te werken. 
 
Voorstel Het college van burgemeester en wethouders stelt aan de gemeenteraad voor om het basisdocument vrij te geven. Daardoor kan de gemeente de Omgevingsvisie samen met inwoners en andere geïnteresseerden verder vormgeven en uitwerkenOldambt wil samen werken aan een visie op de leefomgeving 
 
Vanaf februari 2017 gaat de gemeente aan de slag om de Omgevingsvisie verder uit te werken. Dit wil zij doen met inwoners en andere geïnteresseerden. De uiteindelijke visie vormt een kader voor de gemeente waarin zij verschillende belangen kan afwegen. In deze visie staan op hoofdlijnen keuzes voor alles wat iemand kan zien, horen en ruiken: de leefomgeving. Het gaat dan om de fysieke leefomgeving  met een sterke relatie met sociale aspecten zoals veiligheid of gezondheid. 
 
In gesprek  In twee eerdere startbijeenkomsten met dorps- en wijkbelangenorganisaties en andere belanghebbenden ging de gemeente in gesprek over hoe deze visie verder vorm moet krijgen. Op basis van deze (gebieds)kennis heeft de gemeente  een basisdocument Omgevingsvisie gemaakt. Met dit document onder de arm wil de gemeente vanaf februari met een breed publiek in gesprek over keuzes voor de toekomst. 
 
Omgevingswet  Oldambt heeft een prachtig en waardevol gebied met weidse polders, een rijke cultuurhistorie en karakteristieke kernen. De gemeente vindt het belangrijk dat nieuwe ontwikkelingen bij de identiteit en ambities van het gebied passen en zo mogelijk de kernwaarden versterken. Dit wil de gemeente samen met inwoners vastleggen in de Omgevingsvisie. De visie is onderdeel van de nieuwe Omgevingswet die op 1 juli 2019 in werking treedt. Deze nieuwe wet gaat uit van het principe ‘Ja, mits’. Dit past bij de rol die gemeente gaat pakken als ondersteuner en verbinder.  
 
Dorps- en wijkvisies De gemeente heeft de ambitie om dat wat inwoners belangrijk vinden, te gebruiken als basis voor nieuw beleid. De dorps- en wijkbelangenorganisaties zijn daarom ook gevraagd om te werken aan een visie voor hun eigen dorp of wijk. De Omgevingsvisie biedt vervolgens ruimte om aan de hand van deze dorp- of wijkvisies de koers voor dorpen en wijken verder uit te werken. 
 
Voorstel Het college van burgemeester en wethouders stelt aan de gemeenteraad voor om het basisdocument vrij te geven. Daardoor kan de gemeente de Omgevingsvisie samen met inwoners en andere geïnteresseerden verder vormgeven en uitwerken

Regio Oost-Groningen: blik naar voren op het terrein van woningbouw 

De gemeente Oldambt en de provincie Groningen werken de komende tijd samen aan de nieuwe omgevingsvisie voor de gemeente. Daarin krijgt de programmering van de woningbouw in Blauwestad en de relatie met de omringende dorpen extra aandacht. Deze afspraak is onderdeel van een akkoord tussen de gemeente Oldambt en de provincie Groningen, waarin ook afspraken zijn gemaakt met de omliggende regiogemeenten. Akkoord Het akkoord is het gevolg van de oproep van Provinciale Staten in juli dit jaar om de verhoudingen tussen de provincie en de gemeenten in Oost-Groningen te herstellen. Dat gebeurde nadat het college van Gedeputeerde Staten toestemming gaf aan een bouwproject van Geveke Bouw & Ontwikkeling in het Havenkwartier van Blauwestad en er onrust ontstond in de regiogemeenten. Regionaal Woon- en Leefbaarheidsplan Oost-Groningen Het akkoord kwam aan bod in de stuurgroep Regionaal Woon- en Leefbaarheidsplan Oost-Groningen, waar de ontwikkelingen op het terrein van woningbouw in deze regio werden besproken. Wethouders van de betrokken gemeenten waren daar bij aanwezig, evenals de gedeputeerden Eikenaar en Staghouwer van de provincie. Met het akkoord, zo is in de stuurgroep besproken, wordt een roerige periode afgesloten en is het tijd om de blik weer op de toekomst te richten. Regionaal fonds Volgens het akkoord stort de provincie een bedrag van één miljoen euro in een regionaal fonds om de kwalitatieve omvorming van de woningvoorraad in Oost-Groningen waar te maken. De gemeenten Bellingwedde, Menterwolde, Pekela, Stadskanaal, Veendam en Vlagtwedde kunnen gebruik van maken van dit fonds. Vanwege de opgaven in en om Blauwestad, doet gemeente Oldambt hier geen beroep op. Blauwe Loper Over de bouw van de Blauwe Loper, de nieuwe fiets- en voetgangersverbinding tussen Blauwestad en Winschoten, is afgesproken dat de gemeente Oldambt daar een half miljoen aan bijdraagt. Dit zijn kosten voor de verbinding tussen de Blauwe Loper en het centrum van Winschoten. De meerkosten van één miljoen euro van de bouw, komen voor rekening van de provincie. Hiermee krijgt de realisatie van dit project in 2017 snel een vervolg.. Beheer en onderhoud Gemeente en provincie bekijken verder hoe het beheer en onderhoud van Blauwestad van de provincie naar de gemeente kan. Ook maken ze afspraken hoe zij voortaan samenwerken bij evenementen, marketing en dienstverlening Blauwestad. Deze vernieuwde afspraken kunnen leiden tot een herijking van de huidige bestuursovereenkomst over Blauwestad. Havenkwartier Het college wil de raad in januari 2017 voorstellen om een eerder genomen besluit over het bouwproject in het Havenkwartier van Blauwestad in te trekken. Dit met het oog op de nog te schrijven nieuwe omgevingsvisie van de gemeente Oldambt. Daarnaast kan de ontwikkeling het Havenkwartier dan verder. Voor de eerste fase van het bouwproject ontwikkelt bouwbedrijf Geveke nu 36 woningen. Aandacht voor dorpenring De samenhang tussen Blauwestad en de omliggende dorpen is belangrijk. Gemeente en provincie onderzoeken een investeringsagenda voor nieuwe initiatieven in de dorpenring om Blauwestad. Hierbij kijken zij naar nationale en Europese fondsen.

Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan

Het Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan (GVVP) van Oldambt werd in 2011 vastgesteld door de gemeenteraad. In het GVVP is het gemeentelijk verkeer- en vervoerbeleid geformuleerd. Onderdeel van het GVVP is een meerjarig actieplan op basis waarvan concrete maatregelen worden uitgevoerd. Het college van burgemeester en wethouders heeft op 12 juli jl. het GVVP geevalueerd. Er zijn drie belangrijke redenen om het GVVP nu te evalueren en dit te actualiseren. Ten eerste omdat de uitvoering van het huidige actieplan eind 2016 wordt afgerond. Een andere belangrijke aanleiding is dat de Omgevingsvisie Oldambt in de tweede helft van 2016 wordt opgesteld. Het GVVP maakt daarvan integraal onderdeel uit. Tot slot werden tijdens de evaluatie de beleidsuitgangspunten van het GVVP nog eens kritisch tegen het licht gehouden en daar waar nodig bijgesteld. De uitkomsten van de evaluatie moeten leiden tot het formuleren van nieuw verkeer- en vervoerbeleid dat vervolgens in de gemeentelijke Omgevingsvisie wordt opgenomen. De afgelopen jaren zijn uit het actieplan GVVP Oldambt al vele maatregelen uitgevoerd. Zo heeft de gemeente gevaarlijke kruispunten zoals de Blijhamsterweg-Udesweg in Winschoten gereconstrueerd. Hetzelfde geldt voor het kruispunt Emergoweg-Vinkersweg in Westerlee. Door de herinrichting zijn beide kruispunten aanzienlijk overzichtelijker en daarmee veiliger geworden. Ook de spoorwegovergang Blijhamsterweg-Wilhelminasingel in Winschoten is met het oog op de verkeersveiligheid gereconstrueerd. De gemeente Oldambt reconstrueert straten en wegen op basis van landelijke richtlijnen ten behoeve van verkeersveiligheid. Vorm en functie van straten en wegen worden daarmee meer met elkaar in overeenstemming gebracht. De gemeente investeert veel in verkeerseducatie, zoals het aanbieden lespakketten voor basisscholen en het voortgezet onderwijs. Ook E-bikes hebben daarbij bijzondere aandacht. Iedere vier jaar laat de gemeente de verkeersstromen tellen op ongeveer 35 locaties om inzicht te krijgen of wegen en straten qua verkeersstromen drukker of rustiger worden. Deze informatie is van belang als wegen heringericht gaan worden. Ook beschikt de gemeente over twee mobiele snelheidsdisplays waarmee de snelheid van gemotoriseerd verkeer gemeten wordt. Deze apparatuur wordt veelvuldig ingezet ten behoeve van de verkeersveiligheid. Voor de politie kunnen de resultaten hiervan aanleiding zijn tot verscherpte controle.