Gemeente Oldambt

Negatief Bibob-advies zonnepark Finsterwolde

Oldambt- De initiatiefnemers van het zonnepark in Finsterwolde hebben vandaag gehoord dat de ingezette Bibob-procedure een negatief advies heeft opgeleverd. Dat betekent dat de plannen voor het zonnepark met de huidige onderliggende constructie niet door kunnen gaan. Daarover zijn ook de gemeenteraad van Oldambt, Dorpsbelangen Finsterwolde en inwoners die zich over het zonnepark hebben uitgesproken vandaag geïnformeerd.

Burgemeester Cora-Yfke Sikkema licht toe: ''Ik wil benadrukken dat dit advies los staat van de discussie over het zonnepark die door de raad volgende week zou worden gevoerd. Het college van Oldambt heeft zich unaniem uitgesproken voor een zonnepark op deze locatie in Finsterwolde. We hebben nou eenmaal een opgave in de energietransitie en het college blijft van mening dat een zonnepark op deze plek goed zou passen. Het negatieve Bibob-advies stelt het huidige initiatief echter in een ander daglicht. Op basis van het Bibob-advies kunnen wij niet anders dan voornemen om de aanvraag te weigeren. Meer kan ik helaas niet over het Bibob-advies zeggen, omdat de wet ons daarover geheimhouding oplegt. Alleen de indieners van de aanvraag en het college, kennen de inhoud van het advies, maar mogen hierover slechts beperkt naar buiten treden. Ik wil alleen nog kwijt dat het Bibob-advies ruimte geeft om eventueel met een aangepast plan te komen, maar het is aan de initiatiefnemers of ze dat willen."

Op maandag 17 juni zou de gemeenteraad zich uitspreken over de ruimtelijke inpassing van het zonnepark, naar aanleiding van een positief collegeadvies. Nu dit proces naar aanleiding van het Bibob-advies loopt, wordt dit agendapunt komende maandag waarschijnlijk van de raadsagenda gehaald.

Het zonnepark in Finsterwolde hield de gemoederen de afgelopen periode flink bezig. Tegenstanders spraken zich uit over de plannen en op de aanvraag werden 21 zienswijzen in gediend. Toch bleef het college bij haar standpunt. Wethouder Bard Boon gaf al eerder aan: "We hebben een opdracht van de raad om in te zetten op zonne-energie. Wat ons betreft is qua ruimtelijke aspecten dit een goede plek en kunnen we die twaalf hectare goed gebruiken om aan die opdracht te voldoen. Ook al kunnen we daarbij, hoe spijtig ook, niet alle inwoners tevreden stellen."

Over Bibob

De Wet Bibob is een (preventief) bestuursrechtelijk instrument. Als er een ernstig gevaar dreigt dat bijvoorbeeld een vergunning wordt misbruikt, kan het bevoegde bestuursorgaan de aanvraag weigeren of de afgegeven vergunning intrekken. Zo wordt voorkomen dat de overheid criminele activiteiten faciliteert en wordt bovendien de concurrentiepositie van bonafide ondernemers beschermd. Om de mate van gevaar te bepalen, kan het bestuursorgaan een advies aanvragen bij het Bureau. Voor zonnepark Finsterwolde is op aandringen van de gemeente door de initiatiefnemers een Bibob-procedure gestart. 

Gemeente Oldambt

Gemeente Oldambt niet akkoord met compensatie jeugdzorg

Op 5 juni 2019 steunt de gemeente Oldambt een motie die wordt ingediend door de gemeenten Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg tijdens de algemene ledenvergadering van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). In deze motie wordt bezwaar gemaakt tegen het voorgestelde akkoord tussen VNG en het kabinet over de compensatie voor de tekorten op de jeugdzorg. De gemeenten zijn van mening dat het huidige aanbod van het kabinet teleurstellend en onacceptabel is. Het bestuur van de VNG wordt in de motie opgeroepen opnieuw te gaan onderhandelen met het kabinet.

Huidig aanbod onvoldoende

De gemeenten hebben waardering voor het feit dat het kabinet aandacht heeft voor de tekorten op de jeugdzorg en dat zij daarin gemeenten tegemoet wil komen. De teleurstelling zit hem in het feit, dat het kabinet niet verder wil gaan dan een gedeeltelijke en tijdelijke compensatie. Wethouder Swagerman: "Wij voelen ons door het kabinet in de steek gelaten. Als zoveel gemeenten door tekorten op de jeugdzorg in grote financiële problemen komen, moet je meer bieden dan wat nu op tafel ligt. Dit gaat ons niet helpen. Het huidige aanbod draagt niet bij aan een structurele oplossing en is daarom onvoldoende."

Geen structurele oplossing

Het structurele tekort voor alle gemeenten in Nederland - door de groei van de jeugdzorg in de periode 2015-2017 - bedraagt ieder jaar € 490 miljoen. Het kabinet biedt nu alleen een tijdelijke, en ontoereikende, compensatie. Op dit moment is er geen geld voor 2018 en 2019. Het kabinet schuift een de beslissing over structurele compensatie door naar het volgende kabinet, terwijl de gemeenten nu de (veel) hogere uitgaven hebben. De indieners van de motie willen een structurele oplossing. Het huidige aanbod is een halve oplossing. De gemeente Oldambt is het met de andere indieners van de motie op dit punt roerend eens.

Dalend gemeentefonds

Naast het niet oplossen van de problematiek rondom jeugdzorg, nemen de middelen in het gemeentefonds dit jaar fors af. Wethouder Swagerman: "De daling van € 1 miljard structureel betekent een nieuwe tegenvaller voor alle gemeenten. Omdat de jeugdzorg een zogenaamde open einde regeling is, kan en mag zorg niet geweigerd worden. Daardoor zijn gemeenten genoodzaakt fors te snoeien in andere voorzieningen voor de burgers."

Steun van de Commissaris van de Koning

Commissaris René Paas heeft recentelijk op verschillende momenten duidelijk gemaakt, dat het zo niet langer kan. De gemeenten in de provincie Groningen hebben bijna allemaal te maken met dermate hoge tekorten op de jeugdzorg, dat preventief toezicht van de provincie op gemeenten dreigt. In een ambtsbericht aan de minister van Binnenlandse Zaken heeft hij zijn zorgen over de financiële situatie van de Groninger gemeenten geuit.

Steun van alle gemeenten?

Onduidelijk is nog op hoeveel steun de motie komende woensdag kan rekenen. De gemeente Oldambt gaat er, gezien in de financiële situatie in de provincie, van uit, dat alle Groninger gemeenten de motie gaan ondersteunen.