Gemeente Oldambt

Oldambt trekt ruim 2,5 ton uit voor armoedebestrijding
250.000 EURO VOOR BESTRIJDING VAN ARMOEDE IN DE GEMEENTE....

Het college van de gemeente Oldambt heeft ruim 250.000 euro beschikbaar gesteld voor de bestrijding van armoede in 2020. Het geld gaat naar organisaties en stichtingen die zich inzetten voor inwoners met een laag inkomen.

Subsidies
Oldambt geeft een groot deel van het armoedebestrijdingsbudget uit aan subsidies. Voor 2020 heeft Oldambt subsidie toegekend aan de Voedselbank, Stichting Azzur, Stichting Leergeld, Jeugdfonds Sport & Cultuur, kledingbank Maxima, Humanitas, het Leger des Heils, Stichting Urgente Noden, Stichting Mit Elkoar Oldambt en Stichting Present.

Kansen voor kinderen
De subsidies komen net als voorgaande jaren vooral ten goede aan kinderen. De gemeente wil dat kinderen uit gezinnen die het niet zo breed hebben, gewoon mee kunnen doen met activiteiten op school en daarbuiten. Zo zorgt de gemeente voor gelijke kansen voor ieder kind.

Eén geldloket voor schuldhulpverlening
In 2019 is er een start gemaakt met het versterken van de samenwerking tussen organisaties die zich bezighouden met schuldhulpverlening. Dit heeft geresulteerd in de Alliantie Vrijwillige Schuldhulpverlening Oldambt; een samenwerkingsverband tussen Azzur, Humanitas, Stichting Mit Elkoar Oldambt en het Leger des Heils. Voor 2020 is het doel om deze samenwerking verder te versterken om uiteindelijk tot een geldloket in Oldambt te komen.

Steeds meer subsidieaanvragen
De gemeente ziet dat steeds meer organisaties die zich inzetten voor inwoners met een laag inkomen subsidie aanvragen. "We zijn blij dat er organisaties in Oldambt zijn die de inwoners met een laag inkomen kunnen helpen, maar tegelijkertijd zouden we liever zien dat dit niet nodig is", aldus wethouder Laura Broekhuizen, portefeuillehouder armoedebestrijding. "In 2020 zetten we wederom in op armoedebestrijding, zodat iedereen mee kan doen in de Oldambtster samenleving."

Prestatieafspraken (huur)woningmarkt Oldambt


Op 11 december ondertekenden de gemeente, woningcorporaties en huurdersorganisaties uit Oldambt de prestatieafspraken voor 2020. Hierin worden jaarlijks afspraken vastgelegd over de (huur)woningmarkt in de gemeente. Daarbij gaat het niet alleen om aantallen, maar ook over bijvoorbeeld verduurzaming, wonen met zorg, begeleiding van kwetsbare personen en het uitvoeren van burgerinitiatieven.

Wonen en zorg

Vanwege de vergrijzing en de toename van het aantal kwetsbare personen in de sociale huursector, is er in de prestatieafspraken bijzondere aandacht geschonken aan het thema 'wonen en zorg'. Naast aandacht voor levensloopgeschikte woningen, zijn er afspraken gemaakt over bijvoorbeeld woonbegeleiding van kwetsbare personen en het voorkomen van huurachterstanden.

Burgerparticipatie

Burgerparticipatie is een steeds belangrijker onderwerp geworden, ook in de woningmarkt. De prestatieafspraken zijn daarom ook gericht op participatie en bewonersinitiatieven. Zo sluiten ze aan op het gebiedsgericht werken binnen de gemeente en is er een afspraak opgenomen over het faciliteren van wooncoöperaties (woonbedrijven van bewoners die zelf verantwoordelijk zijn voor het beheren van hun woning en woonomgeving).

Proces

Woningcorporaties, huurdersorganisaties en de gemeente stellen op grond van de Woningwet 2015 jaarlijks de prestatieafspraken vast. Ze zijn hierin gelijkwaardige partners. In de gemeente Oldambt zijn de woningcorporaties Acantus, Groninger Huis en Woonzorg Nederland actief. Daarnaast kent Oldambt Huurdersorganisatie Scheemda (HOS), Huurdersadviesgroep Groninger Huis (HAG) en de Huurdersorganisatie Oldambt (HOO).

De prestatieafspraken zijn openbaar en in te zien op de website van de gemeente Oldambt.

Samen optrekken om de regio sterker te maken......  Oost-Groningen wil Regio Deal sluiten met het Rijk

Als de rijksoverheid, regionale overheden, bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties samen optrekken om regionale opgaven aan te pakken, dan versterkt de regio. Dat is het idee achter de Regio Deal. Oost-Groningen wil graag zo'n deal sluiten en heeft daarom een aanvraag ingediend.

Waarom een Regio Deal?
Oost-Groningen is een krachtige regio met actieve en zelfstandige inwoners. Door het sluiten van een Regio Deal met de rijksoverheid kunnen we de kracht van de regio verder versterken door in te zetten op goede opleidingen, meer kans op werk, goede voorzieningen, het verbeteren van de gezondheid en het behouden van een mooie woonomgeving.

Aanvraag
De regio - die bestaat uit de gemeenten Midden-Groningen, Oldambt, Pekela, Stadskanaal, Veendam en Westerwolde - zet in om een deal te sluiten voor 40 miljoen euro. De helft van dit bedrag wordt gefinancierd door de provincie (10 miljoen) en de gemeenten (10 miljoen) en de andere helft door het Rijk (20 miljoen). De aanvraag is inmiddels ingediend. Op basis van het ingediende voorstel beoordeelt het Rijk of ze verder willen gaan met het sluiten van een daadwerkelijke Regio Deal. Als het Rijk besluit om verder te gaan met Oost-Groningen, volgt nog een periode van ongeveer zes maanden om de inhoud van het plan verder uit te werken.

Bijzondere samenwerking

In Oost-Groningen werkt een brede coalitie van onderwijsinstellingen, zorgpartijen, bedrijven, overheden, woningcorporaties en werkleerbedrijven samen om tot een Regio Deal te komen. "En dat is heel bijzonder", zegt Laura Broekhuizen, voorzitter van Regionaal Woon- en Leefbaarheidsplan Oost-Groningen. "Want nog nooit eerder hebben we ons met zoveel betrokken partijen hard gemaakt voor de leefbaarheid in onze regio. Ik hoop dan ook dat we een mooie deal kunnen sluiten." Gedeputeerde Tjeerd van Dekken is enthousiast over de plannen: "Het maakt niet uit wie je bent of waar je vandaan komt. Ongelijkheid is om op te heffen. Met deze Regio Deal kunnen we een belangrijke bijdrage leveren aan het opheffen van de verschillen binnen Nederland."

Negatief Bibob-advies zonnepark Finsterwolde

Oldambt- De initiatiefnemers van het zonnepark in Finsterwolde hebben vandaag gehoord dat de ingezette Bibob-procedure een negatief advies heeft opgeleverd. Dat betekent dat de plannen voor het zonnepark met de huidige onderliggende constructie niet door kunnen gaan. Daarover zijn ook de gemeenteraad van Oldambt, Dorpsbelangen Finsterwolde en inwoners die zich over het zonnepark hebben uitgesproken vandaag geïnformeerd.

Burgemeester Cora-Yfke Sikkema licht toe: ''Ik wil benadrukken dat dit advies los staat van de discussie over het zonnepark die door de raad volgende week zou worden gevoerd. Het college van Oldambt heeft zich unaniem uitgesproken voor een zonnepark op deze locatie in Finsterwolde. We hebben nou eenmaal een opgave in de energietransitie en het college blijft van mening dat een zonnepark op deze plek goed zou passen. Het negatieve Bibob-advies stelt het huidige initiatief echter in een ander daglicht. Op basis van het Bibob-advies kunnen wij niet anders dan voornemen om de aanvraag te weigeren. Meer kan ik helaas niet over het Bibob-advies zeggen, omdat de wet ons daarover geheimhouding oplegt. Alleen de indieners van de aanvraag en het college, kennen de inhoud van het advies, maar mogen hierover slechts beperkt naar buiten treden. Ik wil alleen nog kwijt dat het Bibob-advies ruimte geeft om eventueel met een aangepast plan te komen, maar het is aan de initiatiefnemers of ze dat willen."

Op maandag 17 juni zou de gemeenteraad zich uitspreken over de ruimtelijke inpassing van het zonnepark, naar aanleiding van een positief collegeadvies. Nu dit proces naar aanleiding van het Bibob-advies loopt, wordt dit agendapunt komende maandag waarschijnlijk van de raadsagenda gehaald.

Het zonnepark in Finsterwolde hield de gemoederen de afgelopen periode flink bezig. Tegenstanders spraken zich uit over de plannen en op de aanvraag werden 21 zienswijzen in gediend. Toch bleef het college bij haar standpunt. Wethouder Bard Boon gaf al eerder aan: "We hebben een opdracht van de raad om in te zetten op zonne-energie. Wat ons betreft is qua ruimtelijke aspecten dit een goede plek en kunnen we die twaalf hectare goed gebruiken om aan die opdracht te voldoen. Ook al kunnen we daarbij, hoe spijtig ook, niet alle inwoners tevreden stellen."

Over Bibob

De Wet Bibob is een (preventief) bestuursrechtelijk instrument. Als er een ernstig gevaar dreigt dat bijvoorbeeld een vergunning wordt misbruikt, kan het bevoegde bestuursorgaan de aanvraag weigeren of de afgegeven vergunning intrekken. Zo wordt voorkomen dat de overheid criminele activiteiten faciliteert en wordt bovendien de concurrentiepositie van bonafide ondernemers beschermd. Om de mate van gevaar te bepalen, kan het bestuursorgaan een advies aanvragen bij het Bureau. Voor zonnepark Finsterwolde is op aandringen van de gemeente door de initiatiefnemers een Bibob-procedure gestart. 

Gemeente Oldambt

Gemeente Oldambt niet akkoord met compensatie jeugdzorg

Op 5 juni 2019 steunt de gemeente Oldambt een motie die wordt ingediend door de gemeenten Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg tijdens de algemene ledenvergadering van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). In deze motie wordt bezwaar gemaakt tegen het voorgestelde akkoord tussen VNG en het kabinet over de compensatie voor de tekorten op de jeugdzorg. De gemeenten zijn van mening dat het huidige aanbod van het kabinet teleurstellend en onacceptabel is. Het bestuur van de VNG wordt in de motie opgeroepen opnieuw te gaan onderhandelen met het kabinet.

Huidig aanbod onvoldoende

De gemeenten hebben waardering voor het feit dat het kabinet aandacht heeft voor de tekorten op de jeugdzorg en dat zij daarin gemeenten tegemoet wil komen. De teleurstelling zit hem in het feit, dat het kabinet niet verder wil gaan dan een gedeeltelijke en tijdelijke compensatie. Wethouder Swagerman: "Wij voelen ons door het kabinet in de steek gelaten. Als zoveel gemeenten door tekorten op de jeugdzorg in grote financiële problemen komen, moet je meer bieden dan wat nu op tafel ligt. Dit gaat ons niet helpen. Het huidige aanbod draagt niet bij aan een structurele oplossing en is daarom onvoldoende."

Geen structurele oplossing

Het structurele tekort voor alle gemeenten in Nederland - door de groei van de jeugdzorg in de periode 2015-2017 - bedraagt ieder jaar € 490 miljoen. Het kabinet biedt nu alleen een tijdelijke, en ontoereikende, compensatie. Op dit moment is er geen geld voor 2018 en 2019. Het kabinet schuift een de beslissing over structurele compensatie door naar het volgende kabinet, terwijl de gemeenten nu de (veel) hogere uitgaven hebben. De indieners van de motie willen een structurele oplossing. Het huidige aanbod is een halve oplossing. De gemeente Oldambt is het met de andere indieners van de motie op dit punt roerend eens.

Dalend gemeentefonds

Naast het niet oplossen van de problematiek rondom jeugdzorg, nemen de middelen in het gemeentefonds dit jaar fors af. Wethouder Swagerman: "De daling van € 1 miljard structureel betekent een nieuwe tegenvaller voor alle gemeenten. Omdat de jeugdzorg een zogenaamde open einde regeling is, kan en mag zorg niet geweigerd worden. Daardoor zijn gemeenten genoodzaakt fors te snoeien in andere voorzieningen voor de burgers."

Steun van de Commissaris van de Koning

Commissaris René Paas heeft recentelijk op verschillende momenten duidelijk gemaakt, dat het zo niet langer kan. De gemeenten in de provincie Groningen hebben bijna allemaal te maken met dermate hoge tekorten op de jeugdzorg, dat preventief toezicht van de provincie op gemeenten dreigt. In een ambtsbericht aan de minister van Binnenlandse Zaken heeft hij zijn zorgen over de financiële situatie van de Groninger gemeenten geuit.

Steun van alle gemeenten?

Onduidelijk is nog op hoeveel steun de motie komende woensdag kan rekenen. De gemeente Oldambt gaat er, gezien in de financiële situatie in de provincie, van uit, dat alle Groninger gemeenten de motie gaan ondersteunen.